Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy
Vyhlasovateľ,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko,
si Vás dovoľujeme pozvať na účasť v elektronickom výberovom konaní na predmet zákazky Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy.

Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku. Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v elektronickom nákupnom systéme (ďalej len "ENS") zobrazíte po kliknutí na tento odkaz. Prihlášku si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do ENS na adrese https://slovakrail.proebiz.com.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.


Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ľubica Ráceková
telefón: +421 0352292278
e-mail: racekova.lubica@slovakrail.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy

PREDMET ZÁKAZKY


Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo všetkých objektoch a priestoroch vyhlasovateľa v nasledovných oblastiach:
- Výkon kontroly a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov podľa §11c ods.1,3,8 zákona NR SR č.314/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. V prípade zistenia nedostatkov ich opravu, plnenie a tlakové skúšky.
- Ostatné úkony, činnosti, opravy a práce súvisiace s predmetom dodávky: napr. montáž a oprava držiakov pre hasiace prístroje, rozmiestňovanie a značenie hasiacich prístrojov, nakladanie, preprava a vykladanie hasiacich prístrojov.
- Výkon kontroly vnútorných a vonkajších požiarnych hydrantov v súlade s §15 vyhl.č.699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia nedostatkov ich odstránenie (napr. výmenou poškodených, nevyhovujúcich a doplnenie chýbajúcich častí hydrantov).
- Výkon kontroly funkčnosti požiarnych hadíc v zmysle §14 ods.4) vyhl. MV SR 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, t.j. kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, tlakové skúšky požiarnych hadíc. V prípade zistenia nedostatkov ich oprava resp. výmena za nové.
- Likvidácia všetkých typov vyradených hasiacich prístrojov a vystavenie protokolov o likvidácií hasiacich prístrojov.
- Súhrnná ročná správa o vykonaní kontroly ( 1 vyhotovenie v písomnej a 1 vyhotovenie v elektronickej forme - EXCEL).
Množstvo predmetu zákazky je len predpokladané a v prípade odlišnosti t.j. neodobratí celkového množstva predmetu zákazky objednávateľom, nebude dodávateľ objednávateľa sankciovať alebo penalizovať a to ani formou doplatenia rozdielu medzi zaplateným množstvom predmetu zákazky a predpokladaným množstvom predmetu zákazky.

Jednotlivé položky:
P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Samolepka "Požiarny uzáver"ks15.00
002.Samolepka na hasiaci prístroj A4ks15.00
003.Samolepka na hasiaci prístroj A5ks45.00
004.Piktogram " HASIACI PRÍSTROJ , HYDRANT"ks27.00
005.Piktogram ÚNIKOVÝ VÝCHODks7.00
006.Tabuľka "Smer úniku východ,vľavo,vpravo"ks7.00
007.Hadica požiarnická B75 20mks7.00
008.Hadica požiarnická C52 20mks42.00
009.Hadica požiarnická D25 20mks20.00
010.Spojka požiarna B75 savicový párks5.00
011.Spojka požiarna tlaková B75 hadicováks5.00
012.Petlica kĺbová s očkom 100 mmks5.00
013.Polospojka pevná požiarná C52ks5.00
014.Polospojka pevná s vnútorným závitom D25ks5.00
015.Polospojka požiar.tlak.D25 hadicový párks5.00
016.Prechod hydrantový (redukcia) B75/C52ks5.00
017.Prechod hydrantový (redukcia) C52/D25ks5.00
018.Redukcia č.241 pozink. Js 5/4x1ks5.00
019.Nadstavec hydrantový s guľovým uzáveromks5.00
020.Ventil hydrantový C52 s hliník. polospojks5.00
021.Ventil hydrantový D25 s hliník. polospojks5.00
022.Ventil hydrantový C52 s mosadz. polospojks7.00
023.Prúdnica C - kombiks20.00
024.Prúdnica D 25 kombinovanáks7.00
025.Prúdnica hasiaca B 75 kombinovanáks5.00
026.Skriňa hydrantová C52 575x520x200 mmks5.00
027.Skriňa hydrantová D25 475x475x130 mmks5.00
028.Tlaková skúška požiarnej hadicejv471.00
029.Tlaková skúška hasiacich prístrojovjv300.00
030.Vyradenie hasiaceho prístrojajv530.00
031.Kontrola a revízia hydrantovjv637.00
032.Prístroj hasiaci prenosný snehový CO2 S2

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks89.00
033.Prístroj hasiaci prenosný snehový CO2 S5

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks254.00
034.Prístroj hasiaci prenosný vodný V6

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks75.00
035.Prístroj hasiaci prenosný vodný V9

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks30.00
036.Prístroj hasiaci vzduchopenový VP6

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks98.00
037.Prístroj hasiaci prenos.práškový P1 1kg

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks1.00
038.Prístroj hasiaci prenos.práškový P2 2kg

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks27.00
039.Prístroj hasiaci prenos.práškový P6 6kg

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks324.00
040.Prístroj hasiaci pojazd. sneh. CO2 S1x30

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks
041.Prístroj hasiaci pojazd. sneh. CO2 S2x30

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks
042.Prístroj hasiaci pojazdný práškový P50

Bližšia špecifikácia položky:
nový HP
ks
043.Prístroj hasiaci prenos snehový CO2 S2 kontrola a revíziaks557.00
044.Prístroj hasiaci prenos snehový CO2 S5 kontrola a revíziaks2645.00
045.Prístroj hasiaci prenosný vodný V9 kontrola a revíziaks230.00
046.Prístroj hasiaci prenosný vodný V6 kontrola a revíziaks700.00
047.Prístroj hasiaci vzduchopenový VP6 kontrola a revíziaks130.00
048.Prístroj hasiaci prenos prášk P1 kontrola a revíziaks15.00
049.Prístroj hasiaci prenos.prášk P2 2kg kontrola a revíziaks45.00
050.Prístroj hasiaci prenos.prášk P6 6kg kontrola a revíziaks3535.00
051.Prístroj hasiaci pojazd. sneh. CO2 S1x30 kontrola a revíziaks10.00
052.Prístroj hasiaci pojazd. sneh. CO2 S2x30 kontrola a revíziaks33.00
053.Prístroj hasiaci pojazdný prášk P50 kontrola a revíziaks13.00
054.Prístroj hasiaci prenos sneh CO2 S2 opravaks293.00
055.Prístroj hasiaci prenos sneho CO2 S5 opravaks1179.00
056.Prístroj hasiaci prenosný vodný V6 opravaks20.00
057.Prístroj hasiaci prenosný vodný V9 opravaks30.00
058.Prístroj hasiaci vzduchopenový VP6 opravaks40.00
059.Prístroj hasiaci prenos práškov P1 opavaks15.00
060.Prístroj hasiaci prenos.prášk P2 2kg opravaks25.00
061.Prístroj hasiaci prenos.prášk P6 6kg opravaks898.00
062.Prístroj hasiaci pojazd.sneh.CO2 S1x30 opravaks15.00
063.Prístroj hasiaci pojazd.sneh.CO2 S2x30 opravaks15.00
064.Prístroj hasiaci pojazd prášk P50 opravaks20.00Zákazka sa bude vyhodnocovať ako balík.
Miesto určenia: pracoviská ZSSK a.s v rámci celého Slovenska.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Termín dodania v dňoch1-30


Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy

PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA


1. OBCHODNÉ PODMIENKY:
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie obchodu. Pod obchodom sa rozumie:

Uzatvorenie zmluvy, ktorá je uvedená v prílohe č.1 Návrh zmluvy kontroly a opravy HP požiarnych zariadení.
V prípade opakovaného nedodržania termínov dodania predmetných tovarov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo dodatočného odmietnutia prijatého návrhu.

V prípade, ak hodnota predmetu zákazky úspešného navrhovateľ bude nad 100 000,- € s DPH jednorázové plnenie alebo nad 250 000,- € s DPH počas trvania zmluvného vzťahu, je úspešný navrhovateľ povinný predložiť pred uzatvorením obchodu Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez tohto zápisu nebude obchod uzatvorený.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-program.html Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.

2. PODMIENKY ÚČASTI:
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť plnenia predmetu výberového konania predložením naskenovaných dokladov a dokumentov:

A) Čestné vyhlásenie (vzor podľa prílohy „Čestné Vyhlásenie), že navrhovateľ:
- súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými v bode 1 časti "Podmienky výberového konania" vyhlásenia,
- súhlasí s podmienkami výberového konania, ktoré určil vyhlasovateľ,
- súhlasí s použitím osobných údajov na účel predloženia dokladov, ich vyhodnotenia v rámci tohto výberového konania, ako aj uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom tohto výberového konania, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa.
- nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou.

B) Naskenovaný originál alebo úradne overená kópia platného dokladu o oprávnení poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky. Navrhovateľ predloží výpis z obchodného registra resp. výpis zo živnostenského registra.

C) Zoznam platných osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti vydaných na výkon služieb a činností súvisiacich s kontrolou, opravou a plnením PHP v súlade § 11c ods.(1), (3), (8) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §35 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov pre minimálne 12 typov hasiacich prístrojov vyhlasovateľa od výrobcov : PYRONOVA, IBS, Haspo, Siel/Sanal, Rehas, SIRE, Bavaria, Červinka, Kovoslužba, Kodreta, S.E.T.R.E.,ETS - Vítkovice - HTB, CSQ, Secap, Beta Corpo, NEURUPPIN, Albeco spol.s.r.o, A.B.M. Victoria s.r.l., Gefit s.a., HASTEX &HASPR, s.r.o., Mobiak a.s., TEPOSTOP s.r.o, Primus, GLORIA. V prípade potreby výkonu opravy a plnenia typu hasiaceho prístroja výrobcu, na ktorý navrhovateľ nemá oprávnenie od výrobcu, tento hasiaci prístroj nahradí novým hasiacim prístrojom rovnakého typu iného výrobcu (z hľadiska unifikácie vyhlasovateľ preferuje slovenského alebo českého výrobcu hasiaceho prístroja), od ktorého oprávnenie na opravu a plnenie vlastní. Zároveň tento nový hasiaci prístroj bude rovnakej alebo vyššej hasiacej účinnosti ako nahradzovaný hasiaci prístroj. Navrhované riešenie bude vykonané v cene položky „opravy a plnenia hasiaceho prístroja".

D) Osvedčenie odborného pracovníka na činnosť revízny technik pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných tlakových zariadení skupiny A/d skupiny B/d v zmysle §16 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z.

E) Oprávnenie odborného pracovníka na činnosť oprava, odborné prehliadky a skúšky, tlakové zariadenia skupiny A/d, skupiny B/d v zmysle §15 ods.4 zákona č.124/2006 Z. z.
§11c ods. 1 - Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie odbornej spôsobilosti.
Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie na obdobie piatich rokov vydáva výrobca a jeho splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na území Slovenskej republiky na vykonávanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.
§11c ods.3 - Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môže tiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu.
§11c ods. 8 - Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenia vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia , ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.

Tieto dokumenty a doklady však musia byť platné a musia dokumentovať aktuálny stav. Ak doklad predkladá navrhovateľ, ktorý má sídlo mimo územia SR resp. je doklad vystavený v inom jazyku ako slovenskom, musí ho predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka, s výnimkou dokladu v českom jazyku.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť. Tieto dokumenty a doklady však musia byť platné a musia dokumentovať aktuálny stav.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.

3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU:
Navrhovateľ predloží naskenované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, t.j. spôsobilosť splniť predmet zákazky.


Zadané ceny musia zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s vykonaním predmetu zákazky a jeho riadnym odovzdaním objednávateľovi.

Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
Ak navrhovateľ
- nesplnil podmienky účasti;
- predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti;
- poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti;
- pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania;
- pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu;
- na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že navrhovateľ uzavrel v danom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve;
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy navrhovateľa, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky;
- nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
môže byť z výberového konania vylúčený.
Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z výberového konania vylúčené. Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.


4. OSTATNÉ PODMIENKY:
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením výberového konania a je v jej priebehu nemenná.


5. Dokumenty a doklady požadované od navrhovateľa:
1. čestné vyhlásenie
2. naskenovaný originál alebo úradne overená kópia platného dokladu o oprávnení poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky
3. Zoznam platných osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti vydaných na výkon služieb a činností súvisiacich s kontrolou, opravou a plnením PHP
4. Osvedčenie odborného pracovníka na činnosť revízny technik pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných tlakových zariadení skupiny A/d skupiny B/d v zmysle §16 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z.
5. Oprávnenie odborného pracovníka na činnosť oprava, odborné prehliadky a skúšky, tlakové zariadenia skupiny A/d, skupiny B/d v zmysle §15 ods.4 zákona č.124/2006 Z. z.
§11c ods. 1
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy

SPÔSOB VYHODNOTENIA NÁVRHOV


Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší návrh. Pre výber najvhodnejšieho návrhu sa bude vychádzať z predložených návrhov.

Zákazka sa vyhodnocuje ako balík.

Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cenová ponuka za celý balík .

Navrhovateľ zadáva cenové ponuky počas trvania Zapečateného kola. Zákazka je nastavená na jedno kolo.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi, prípadne
vyhlásiť dodatočne EA.

Navrhovateľ sa nemôže odchýliť od podmienok stanovených vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku navrhovateľa s neprimerane vysokou cenou.
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov a dokumentov, ak navrhovateľ nebude spĺňať podmienky výberového konania, na základe požiadavky vyhlasovateľa nedoručí vysvetlenie resp. nedoplní už predložené doklady na základe vyžiadania vyhlasovateľa, ak neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa k predloženému návrhu, ak predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z výberového konania vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi.
Z predloženého návrhu neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči navrhovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, zmeniť, prípadne výberové konanie zrušiť, neakceptovať návrh v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, odmietnuť všetky predložené návrhy, pričom nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia, a zmluvný vzťah neuzavrieť alebo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti a výberové konanie zrušiť.
Úspešnému navrhovateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ má právo zmeniť a doplniť podmienky výberového konania. V takom prípade dodá vyhlasovateľom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu s úspešným navrhovateľom (odstúpenie od zmluvného vzťahu počas plnenia), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť a uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším navrhovateľom umiestneným v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, ak je navrhovateľ vedený v zozname platiteľov DPH na portáli daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
V termíne od 23.05.2023 16:00 do 15.06.2023 10:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných návrhov a vkladanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti. Každý účastník vidí iba svoj návrh. V tomto kole môžu účastníci svoje návrhy ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
V termíne od 5.6.2023 do 25.7.2023. Kontrolné kolo slúži na formálnu kontrolu návrhov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje návrhy ľubovolne meniť. V prípade nejasností a potreby objasnenia návrhov, prípadne potreby ich doplnenia, bude navrhovateľ elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojho návrhu v lehote určenej vyhlasovateľom.

Lehota viazanosti ponúk je do 04.07.2023 10:00.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Oznámenie o vyhodnotení elektronického výberového konania bude navrhovateľom odoslané po úplnom vyhodnotení návrhov vyhlasovateľom.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hasiace prístroje a požiarne zariadenia - kontroly a opravy

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.

PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX