Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry
Vyhlasovateľ,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko,
si Vás dovoľujeme pozvať na účasť v elektronickom výberovom konaní na predmet zákazky Služby reklamnej agentúry .

Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku. Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v elektronickom nákupnom systéme (ďalej len "ENS") zobrazíte po kliknutí na tento odkaz. Prihlášku si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do ENS na adrese https://slovakrail.proebiz.com.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.


Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Hirschnerová Nadežda
telefón: +421 911 066 976
e-mail: Hirschnerova.Nadezda@slovakrail.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry

PREDMET ZÁKAZKY


Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je získanie partnera na kompletnú marketingovú komunikáciu.

Vyhlasovateľ požaduje od navrhovateľa poskytnutie služieb za účelom spolupráce na zabezpečení odborných konzultácií, poradenstva, služieb v oblasti marketingovej komunikácie a priamych výkonov marketingovej komunikácie.

Na základe požiadaviek a pokynov dohodnutých v Zmluve o poskytnutí služieb navrhovateľ/poskytovateľ poskytne vyhlasovateľovi/objednávateľovi služby a výkony zahrnuté v mesačnej provízii (fee/paušálnej odmene) špecifikované v prílohe "Návrh ZoPS":
čl. 1 bod 1.1.1 Marketingové plánovanie a poradenstvo (písm. a) - m))
čl. 1 bod 1.1.2 Kreatívne práce a súvisiace aktivity (písm. a) - e))
čl. 1 bod 1.1.3 Činnosti súvisiace s priamym marketingom (písm. a), b))


V prípade potreby realizácie služieb nad rámec alokovaného fee, navrhovateľ/poskytovateľ na požiadanie zo strany objednávateľa pripraví cenovú ponuku na poskytnutie predmetnej služby nad rámec v súlade s cenníkom agentúrnych prác (ceny / 1 osobohodinu zadá navrhovateľ v ENS proebiz pol. 002 - pol. 021).

Výška mesačnej provízie (fee) a cenník agentúrnych prác nad rámec fee bude vychádzať z ponuky úspešného navrhovateľa v tomto výberovom konaní.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, rozsah a podmienky poskytovania služieb sú uvedené v prílohe tejto výzvy na účasť "Podklady k vypracovaniu ponuky" časť ČO POTREBUJEME.


Kritériá hodnotenia

• Cena za osobohodinu poskytnutej služby/výkonov nad rámec mesačného paušálu, príp. produkčných úkonov /pol. 002 – 021/:
Strategic Director - nad rámec mesačného paušálu
Strategic Planner - nad rámec mesačného paušálu
Strategic Planner - nad rámec mesačného paušálu
Creative Director -nad rámec mesačného paušálu
Art Director - nad rámec mesačného paušálu
Graphic Designer - nad rámec mesačného paušálu
Copywriter/Ideamaker - nad rámec mesačného paušálu
Content writer - nad rámec mesačného paušálu
Account Director - nad rámec mesačného paušálu
Account / Project manager - nad rámec mesačného paušálu
DTP operator - nad rámec mesačného paušálu
Digital Strategist - nad rámec mesačného paušálu
Digital Campaign manager - nad rámec mesačného paušálu
Social Media Manager - nad rámec mesačného paušálu
Content manager - nad rámec mesačného paušálu
Multimedia Specialist / Video Specialist - nad rámec mesačného paušálu
PPC Specialist - nad rámec mesačného paušálu
SEO Specialist - nad rámec mesačného paušálu
Programmer - nad rámec mesačného paušálu
Data scientist - nad rámec mesačného paušálu
CX/UX consultant - nad rámec mesačného paušálu

• Celková cena za mesačný paušál /pol. 023/
MJ: cena celkom / mesiac
Pozn. mesačný paušál max. vo výške 15 500 EUR bez DPH

• Celkový počet osobohodín v rámci mesačného paušálu
Rozsah hodnôt: >=1; povaha rastúca

• Analýza súčasného stavu, stanovenie komunikačnej stratégie a Návrh modelovej kampane
Rozsah hodnôt: 0 – 40; povaha rastúca

Hodnoty zadané v systéme PROebiz pre položky "Celková cena za mesačný paušál" a "Celkový počet osobohodín v rámci mesačného paušálu" musia byť v súlade s údajmi, ktoré navrhovateľ uvedie v prílohe "Rozpis jednotlivých pozícií a ich podiel na mesačnom paušále" - údaj "Celkom" v stĺpci "I" a v stĺpci "E" (príloha č.7 výzvy na účasť).

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý uchádzač má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - 01_Podklady k vypracovaniu ponuky.docx

2. Príloha výzvy na účasť - 02_Zadanie.docx

3. Príloha výzvy na účasť - 03_zssk_strategy_2023.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - 04_zssk-designmanual.pdf

5. Príloha výzvy na účasť - 05_Návrh ZoPS.pdf

6. Príloha výzvy na účasť - 06_Špecifikácia ceny.pdf

7. Príloha výzvy na účasť - 07_Rozpis jednotlivých pozícií a ich podiel na mesačnom paušále.docx

8. Príloha výzvy na účasť - 08_Čestné vyhlásenie.docx

9. Príloha výzvy na účasť - 09_Vyhlásenie pre účely posúdenia partnera verejného sektora.docx

10. Príloha výzvy na účasť - 10_Vysvetlenie podmienok súťaže_18.05.2023.pdf

11. Príloha výzvy na účasť - 20230605_DoplnujuceOtazky.pdf

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry

PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA


1. OBCHODNÉ PODMIENKY:
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služieb na dobu určitú a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania maximálnej výšky celkovej odmeny (finančného limitu) vo výške 269 170,- EUR bez DPH podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr, s navrhovateľom, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší.

Maximálna výška celkovej odmeny 269 170,- EUR bez DPH zahŕňa Odmenu - mesačný paušál (fee/paušálna odmena), mimoriadnu odmenu - Bonus vo výške 2 000 EUR bez DPH za každý ukončený kalendárny mesiac (podmienený naplnením kritérií zadefinovaných v Prílohe č.2 návrhu zmluvy) a Odmenu za služby nad rámec, nezahrnutú v mesačnej provízii.

Návrh zmluvy je uvedený v Prílohe "Návrh ZoPS" tejto výzvy na účasť.

V prípade, ak hodnota predmetu zákazky úspešného navrhovateľa bude nad 100 000,- € jednorazové plnenie alebo nad 250 000,- € počas trvania zmluvného vzťahu, je úspešný navrhovateľ povinný predložiť pred uzatvorením obchodu Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez tohto zápisu nebude obchod uzatvorený.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program.html Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.

2. PODMIENKY ÚČASTI:
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť plnenia predmetu výberového konania predložením platných naskenovaných originálov, alebo overených kópií dokladov a dokumentov:

A) Doklad o oprávnení poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky. Navrhovateľ predloží výpis z obchodného registra resp. výpis zo živnostenského registra.
Navrhovateľ je povinný predložiť originál dokladu, alebo úradne overenú kópiu takéhoto dokladu (s overovacou doložkou).

B) Čestné vyhlásenie (vzor podľa prílohy "Čestné vyhlásenie" výzvy na účasť), že navrhovateľ:
- súhlasí s určenými podmienkami a požiadavkami vyhlasovateľa v obchodnej verejnej súťaži,
- súhlasí s návrhom Zmluvy o poskytnutí služieb uvedeným v Prílohe "Návrh ZoPS" výzvy na účasť
- nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- berie na vedomie, že informácia o spracúvaní osobných údajov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. určená navrhovateľom, zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom, je dostupná na webovej adrese: https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/, o čom je navrhovateľ povinný informovať dotknuté osoby.

C) Referencie min. tri s rovnakým alebo obdobným predmetom ako je uvedený v tejto súťaži, ktoré poskytol navrhovateľ, s minimálnym finančným plnením kumulatívne 810 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tejto súťaže. Navrhovateľ predloží doklad formou zoznamu zrealizovaných obdobných zákaziek a projektov.

D) Prehľad o priemernom ročnom celkovom obrate navrhovateľa za predchádzajúce tri roky (tzn. 2020, 2021, 2022) vo výške min. 500 000,- EUR bez DPH.

E) Prezentácia spoločnosti navrhovateľa zahŕňajúca históriu spoločnosti, znalosť segmentu, spektrum poskytovaných služieb, dosiahnuté výsledky.

Dokumenty podľa písm. B) - D) musia byť podpísané navrhovateľom - osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou (predložiť splnomocnenie) s uvedením mena a priezviska osoby/osôb, ktoré dokument podpisujú, a opečiatkovaný pečiatkou navrhovateľa.

Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť platné, musia dokumentovať aktuálny stav. Ak doklad predkladá navrhovateľ, ktorý má sídlo mimo územia SR resp. je doklad vystavený v inom jazyku ako slovenskom, musí ho predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka, s výnimkou dokladu v českom jazyku.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.

3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU:
Navrhovateľ prostredníctvom systému PROebiz:

1.) vyplní
položky:

- Cena za osobohodinu poskytnutej odbornej služby/výkonov nad rámec mesačného paušálu, príp. produkčných úkonov - pol. č. 002 - pol. č. 021
- Celková cena za mesačný paušál - pol. 023
voliteľnú podmienku:
- Celkový počet osobohodín v rámci mesačného paušálu

2.) predloží Analýzu súčasného stavu, stanovenie komunikačnej stratégie, ako elektronický dokument vo formáte .pdf

3.) predloží Návrh modelovej kampane podľa zadania v Prílohe "Zadanie" výzvy na účasť, ako elektronický dokument vo formáte .pdf.

4.) predloží Rozpis jednotlivých pozícií a ich podiel na mesačnom paušále podľa prílohy tejto výzvy na účasť

5.) predloží všetky požadované doklady a dokumenty preukazujúce spôsobilosť plnenia predmetu súťaže uvedené v čl. 2 písm. A) - E).

Ďalšie informácie k vypracovaniu ponuky sú uvedené v Prílohách č. 1. - 6. výzvy na účasť.

Pred výberom úspešného navrhovateľa budú navrhovatelia spĺňajúci podmienky účasti vyzvaní k osobnej prezentácii svojho návrhu modelovej kampane (dĺžka prezentácie max. 60 min).

Hodnoty zadané v systéme proebiz pre "Celkovú cenu za mesačný paušál" a "Celkový počet osobohodín v rámci mesačného paušálu" musia byť v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe "Rozpis jednotlivých pozícií a ich podiel na mesačnom paušále (údaj "Celkom" v stĺpci "I" a "E").

Zadané ceny musia zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s vykonaním predmetu zákazky a jeho riadnym odovzdaním objednávateľovi.

Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
Ak:
- navrhovateľ nesplnil podmienky účasti;
- navrhovateľ predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti;
- navrhovateľ poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti;
- sa navrhovateľ pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania;
- sa navrhovateľ pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu;
- na základe dôveryhodných informácií má vyhlasovateľ dôvodné podozrenie, že navrhovateľ uzavrel v danom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve;
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti vyhlasovateľ preukázateľne identifikoval protichodné záujmy navrhovateľa, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky;
- navrhovateľ nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
môže byť navrhovateľ z výberového konania vylúčený.

Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z výberového konania vylúčené. Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.


4. OSTATNÉ PODMIENKY:
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením výberového konania a je v jej priebehu nemenná.


5. Dokumenty a doklady požadované od navrhovateľa:
1. Doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra
2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa (vzor podľa Prílohy "Čestné vyhlásenie")
3. Referencie navrhovateľa
4. Prehľad o priemernom ročnom celkovom obrate
5. Prezentácia navrhovateľa
6. Analýza súčasného stavu a stanovenie komunikačnej stratégie ZSSK.
7. Návrh modelovej kampane podľa zadania v Prílohe "Zadanie"
8. Rozpis jednotlivých pozícií a ich podiel na mesačnom paušále podľa Prílohy č.7.

Navrhovateľ predloží požadované doklady a dokumenty vo forme a rozsahu uvedenom v čl. 2. PODEMIENKY ÚČASTI a v čl. 3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry

SPÔSOB VYHODNOTENIA NÁVRHOV


Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší návrh. Pre výber najvhodnejšieho návrhu sa bude vychádzať z predložených návrhov. Vyhlasovateľ bude návrh vyhodnocovať ako balík.

Kritériá pre výber najvhodnejšieho návrhu sú:

VÁHAPOVAHA

Pomer celkovej ceny a výkonu - mesačný paušál50.00

Cena za osobohodinu poskytnutej odbornej služby nad rámec mesačného paušálu10.00

Analýza súčasného stavu, stanovenie komunikačnej stratégie a Návrh modelovej kampane 40.00

V prípade, že v kritériu s klesajúcou povahou účastník zadá takú ponuku, ktorej výsledkom bude ponuka s nulovou hodnotou, potom táto ponuka nebude systémom prijatá. Účastník bude na túto skutočnosť upozornený.

Priebeh tejto obchodnej verejnej súťaže je nastavený bez elektronickej aukcie.

HODNOTENIE NÁVRHOV

Prideľovanie bodov za kritérium: "Pomer celkovej ceny a výkonu - mesačný paušál" (max. 50 bodov)
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke navrhovateľa s najnižšou hodnotou v pomere celkovej ceny za mesačný paušál a výkonu (počtu osobohodín v rámci mesačného paušálu). Bodové hodnotenie ostatných ponúk sa vypočíta ako pomerová časť voči ponuke s najnižšou hodnotou cena vs. výkon: (najlepšia ponuka / hodnotená ponuka) x 50.
Vyhlasovateľ má nárok k predloženým návrhom mesačného paušálu žiadať vysvetlenie, negociovať, resp. konzultovať senioritu a rozsah alokovanej kapacity v rámci mesačného paušálu.
Ponuku, ktorá napriek cenovej výhodnosti nebude napĺňať kvalitatívne parametre a ani po negociácii nebude zabezpečená potrebná seniorita teamu, alokovaný objem osobohodín jednotlivých profesií v rámci mesačného paušálu, nebude vyhlasovateľom akceptovaná.

Prideľovanie bodov za kritérium: "Cena za osobohodinu poskytnutej odbornej služby nad rámec mesačného paušálu" (max. 10 bodov)
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke navrhovateľa, ktorá bude mať v súčte jednotkových cien najnižšiu hodnotou za osobohodinu poskytnutej odbornej služby. Bodové hodnotenie ostatných ponúk sa vypočíta ako pomerová časť voči ponuke s najnižšou hodnotou (v súčte jednotkových cien) za osobohodinu poskytnutej odbornej služby: (najlepšia ponuka / hodnotená ponuka) x 10.

Prideľovanie bodov za kritérium: "Analýza súčasného stavu, stanovenie komunikačnej stratégie a Návrh modelovej kampane" (max. 40 bodov)
• kritérium bude hodnotené členmi odbornej komisie, ktorú vymenuje vyhlasovateľ
• v rámci hodnotenia zohľadní orientáciu v segmente, pozíciu značky ZSSK, strategické uchopenie a kreatívne uchopenie modelovej kampane, vrátane jej komunikačnej stratégie
• odborná komisia pri hodnotení bude prihliadať na referencie predkladateľa, kvalitu prideleného tímu, ako aj osobné prezentácie pozvaných navrhovateľov.

Pridelené body za všetky kritériá sa sčítajú. Úspešným navrhovateľom v tomto výberovom konaní sa stane navrhovateľ, ktorý získa najviac bodov a nebude z tohto výberového konania vylúčený.


Navrhovateľ sa nemôže odchýliť od podmienok stanovených vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku navrhovateľa s neprimerane vysokou alebo s neprimerane nízkou cenou.
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov a dokumentov, ak navrhovateľ nebude spĺňať podmienky výberového konania, na základe požiadavky vyhlasovateľa nedoručí vysvetlenie resp. nedoplní už predložené doklady na základe vyžiadania vyhlasovateľa, ak neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa k predloženému návrhu, ak predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z výberového konania vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o cene za osobohodinu poskytnutej odbornej služby a mesačnom paušále s úspešným navrhovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach zmluvy s víťazným navrhovateľom.
Z predloženého návrhu neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči navrhovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, zmeniť, prípadne výberové konanie zrušiť, neakceptovať návrh v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, odmietnuť všetky predložené návrhy, pričom nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia, a zmluvný vzťah neuzavrieť alebo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti a výberové konanie zrušiť.
Úspešnému navrhovateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ má právo zmeniť a doplniť podmienky výberového konania. V takom prípade dodá vyhlasovateľom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu s úspešným navrhovateľom (odstúpenie od zmluvného vzťahu počas plnenia), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť a uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším navrhovateľom umiestneným v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, ak je navrhovateľ vedený v zozname platiteľov DPH na portáli daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zadávacie (zapečatené) kolo
V termíne od 05.05.2023 08:00 do 26.05.2023 10:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných návrhov a vkladanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti. Každý účastník vidí iba svoj návrh. V tomto kole môžu účastníci svoje návrhy ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Kontrolné kolo slúži na formálnu kontrolu návrhov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje návrhy ľubovoľne meniť. V prípade nejasností a potreby objasnenia návrhov, prípadne potreby ich doplnenia, bude navrhovateľ elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojho návrhu v lehote určenej vyhlasovateľom.

Lehota viazanosti ponúk je do 20.06.2023 14:30.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Oznámenie o vyhodnotení elektronického výberového konania bude navrhovateľom odoslané po úplnom vyhodnotení návrhov vyhlasovateľom.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Služby reklamnej agentúry

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.

PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX