Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou eAukcie dňa 20.06.2023 11:00 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené časti a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://slovakrail.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 25.05.2023 14:00

SEKCIA LOGISTIKY
Daniel Šimunek
telefón: +421220297505, +421903800959
e-mail: simunek.daniel@slovakrail.sk
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

PREDMET


Predmetom výberového konania je predaj odpadu z vyradených železničných vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred) (ďalej len "ŽKV).

Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy (vzor Príloha č.1).

Pri položke je uvedená vyvolávacia cena. Navrhovateľ nesmie zadať nižšiu cenu ako je uvedená vyvolávacia cena.

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVOVYVOLÁVACIA CENA
001.Odpad ostatný z vyradených ŽKV rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

Bližšia špecifikácia položky:
Predpokladaná hmotnosť vozidiel 734,00 ton.
Vozidlá pojazdné - ťahateľné:
51 56 20-40 014-0
51 56 29-40 103-2
50 56 29-48 010-2
50 56 29-48 013-6
51 56 29-40 105-7
51 56 29-40 106-5
51 56 20-40 028-0
51 56 20-30 002-7
50 56 20-48 012-7
50 56 20-48 050-7
50 56 20-48 053-1
50 56 20-48 057-2
50 56 82-48 013-0
50 56 82-48 016-3
50 56 82-48 026-2
51 56 20-40 010-8
51 56 20-40 011-6
51 56 20-40 012-4
51 56 20-40 013-2
51 56 20-30 001-9
balík1.0070464.00


Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Termín odstránenia odpadu z vyradených ŽKV z koľají30-90

(Žiadame navrhovateľov, aby sa pri zadávaní položky Termín odstránenia odpadu z vyradených ŽKV z koľají oboznámili s ustanoveniami zmluvy týkajúcich sa termínov, omeškania a sankcií za omeškanie)

Každú vloženú cenovú ponuku je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Návrh Zmluvy č.44621_2023_SeL.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Čestné_prehlásenie_ID1798.docx

Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

KRITÉRIÁ


Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší návrh. Pre výber najvhodnejšieho návrhu sa bude vychádzať z predložených návrhov.

Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu sú:

VÁHAPOVAHA

Celková cena za odpad ostatný z vyradených ŽKV90.00

Termín odstránenia odpadu z vyradených ŽKV z koľají10.00

V prípade, že v kritériu s klesajúcou povahou účastník zadá takú ponuku, ktorej výsledkom bude ponuka s nulovou hodnotou, potom táto ponuka nebude systémom prijatá. Účastník bude na túto skutočnosť upozornený.

Navrhovateľ sa nemôže odchýliť od podmienok stanovených vyhlasovateľom.
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov a dokumentov, ak navrhovateľ nebude spĺňať podmienky výberového konania, na základe požiadavky vyhlasovateľa nedoručí vysvetlenie resp. nedoplní už predložené doklady na základe vyžiadania vyhlasovateľa, ak neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa k predloženému návrhu, ak predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z výberového konania vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi.
Z predloženého návrhu neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči navrhovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, zmeniť, prípadne výberové konanie zrušiť, neakceptovať návrh v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, odmietnuť všetky predložené návrhy, pričom nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia, a zmluvný vzťah neuzavrieť alebo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti a výberové konanie zrušiť.
Úspešnému navrhovateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ má právo zmeniť a doplniť podmienky výberového konania. V takom prípade dodá vyhlasovateľom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu s úspešným navrhovateľom (odstúpenie od zmluvného vzťahu počas plnenia), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť a uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším navrhovateľom umiestneným v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, ak je navrhovateľ vedený v zozname platiteľov DPH na portáli daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

PODMIENKY ÚČASTI


Navrhovateľ preukáže spôsobilosť plnenia predmetu výberového konania predložením naskenovaných dokladov a dokumentov:

1. naskenovaný originál alebo úradne overená kópia platného dokladu o oprávnení podnikať zodpovedajúci predmetu zákazky. Navrhovateľ predloží výpis z obchodného registra resp. výpis zo živnostenského registra v ktorom musí spĺňať predmet činnosti:
- podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom;

Ak doklad predkladá navrhovateľ, ktorý má sídlo mimo územia SR musí ho predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka, s výnimkou dokladu v českom jazyku.
Právnická osoba predloží:
- výpis z obchodného registra
Fyzická osoba predloží:
- výpis zo živnostenského registra

2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa (vzor Príloha č.2), v ktorom zástupca navrhovateľa čestne vyhlasuje, že:
- súhlasíme s obchodnými podmienkami uvedenými vo výzve na účasť,
- súhlasíme s podmienkami tejto výberového konania, ktoré určil vyhlasovateľ,
- súhlasíme s použitím osobných údajov na účel predloženia dokladov, ich vyhodnotenia v rámci tohto výberového konania, ako aj uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom tohto výberového konania, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa.
- spoločnosť nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

3. Vyplnený a podpísaný Návrh kúpnej Zmluvy, (Príloha č. 1)

4. Súhlas v zmysle § 97, ods. 1), písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• Platné rozhodnutie pre nakladanie ostatného dopadu katalógové číslo 16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce.

5. V prípade, že navrhovateľ bude prepravovať vozidlá po infraštruktúre ŽSR je v povinný na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť si splnenie nasledovných podmienok:

• V súlade s §40 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh:
Zostavovanie vlaku
(1) Do vlaku môžu byť zaradené dráhové vozidlá len na základe vykonanej prehliadky. Prehliadku vykonáva určená odborne spôsobilá osoba železničného podniku.
(2) Vlak sa zostaví tak, aby jeho zostava neohrozovala bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania dopravy na dráhe, najmä aby sa zabezpečil určený brzdiaci účinok, pričom nemožno prekročiť dovolené dynamické sily v spriahadlovom a narážacom zariadení dráhových vozidiel a vo vlaku v závislosti od druhu jednotlivých dráhových vozidiel a ich hmotnosti.
• Prehliadky vozidiel pred zaradením do vlaku upravuje predpis ŽSR Z1 ,konkrétne článok 1347. Do vlaku smú byť zaradené len prehliadnuté vozidlá. Prehliadku vykonáva určená osoba dopravcu.
• V prípade, že navrhovateľ má záujem o vykonanie bezpečnostnej prehliadky spoločnosťou ZSSK, odporúčame kontaktovať : Serviscentrum e-mail: ZSSKserviscentrum@slovakrail.sk
• Navrhovateľ si môže bezpečnostnú technickú prehliadku (ďalej BTP) objednať aj od iného prepravcu.
• V prípade objednania tejto služby od ZSSK, BTP bude vykonaná v zmysle PREDPIS Prevádzkovo – technické podmienky železničných osobných vozňov (ZSSK V 62) 2_25_OIK_v3
ČASŤ 5 TECHNICKÉ PREHLIADKY:
Kapitola 5.3 Bezpečnostná technická prehliadka vozňov
195. Bezpečnostná technická prehliadka musí byť vykonaná na vozni ZSSK s prekročeným termínom plánovanej údržby R1, R2, resp. s prekročeným termínom technickej kontroly(TK). BTP sa vykonáva len pre potreby dopravy vozňa na miesto určenia s vylúčením prepravy cestujúcich.
196. BTP sa vykoná v zmysle prílohy č.2. BTP vykoná odborne spôsobilý zamestnanec príslušného SPO, v prípade potreby je povinný dôležité súčasti premazať. Vykonanie BTP sa vyznačí na pozdĺžniku vozňa v blízkosti údaja o vykonaní technickej kontroly bielou farbou skratkou BTP, značkou pracoviska a dátumom jej vykonania (vzor BTP BA 07.11.2013). Platnosť BTP je 30 dní.
197. Podmienky dopravy a prípadné dopravné obmedzenia (napríklad obmedzenie rýchlosti, zaradenie vozňa na koniec vlaku a podobne) uvedie zamestnanec na nálepke 753 1 5320/33149.
• V prípade, že Navrhovateľ bude chcieť likvidovať vyradené vozidlá na mieste resp. v blízkosti miesta odstavenia je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť si zabezpečiť právo na užívanie pozemku a koľajiska s majiteľom týchto nehnuteľností.

6. Fyzické obhliadky vozidiel
• V prípade záujmu o obhliadku je možné požiadať formou prihlášky zaslanej na e-mail: simunek.daniel@slovakrail.sk a zikla.peter@slovakrail.sk do 02.06.2023; do 12:00 hod.
• Po obdržaní prihlášok ZSSK stanoví termín obhliadky, ktorá sa uskutoční v termíne od 07.06.2023 do 16.06.2023. Termín obhliadky bude stanovený najmenej 3 kalendárne dni vopred.
• Účelom obhliadky je oboznámenie sa zo stavom vyradených železničných vozidiel (ŽKV), ktoré sú predmetom predaja resp. el. aukcie.
ZSSK neposkytuje záruku za predávané vyradené ŽKV. Súčasne kupujúci prehlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že titulom vád mu neprislúcha právo reklamácie a právo náhrady škody, nakoľko vyradené ŽKV nie sú novou vecou a navrhovateľ ho v stave ako stoja a ležia prijíma a akceptuje.

7.V prípade, že navrhovateľ by chcel likvidovať odpad na mieste dodania odpadu , je povinný si zabezpečiť právo na využitie tohto priestoru na účel likvidácie na vlastné náklady a zodpovednosť od vlastníka pozemku alebo koľajiska.

8. Úspešný navrhovateľ v aukcii je povinný na základe Výzvy na podpísanie zmluvy, ktorá mu bude doručená na mailovú adresu, podpísať Kúpnu zmluvu na vyradené železničné koľajové vozidlá do 5 pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Výzva sa považuje za doručenú po uplynutí 5 (piatich) pracovných dní, a to aj v prípade, že úspešný navrhovateľ nepotvrdil doručenie tejto výzvy.

V prípade, že úspešný navrhovateľ nepodpíše Kúpnu zmluvu na vyradené železničné koľajové vozidlá do 5 dní od doručenia výzvy, ZSSK má právo uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v elektronickej aukcii.

Tieto dokumenty a doklady však musia byť platné a musia dokumentovať aktuálny stav.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA (predaj)". Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
25.05.2023 14:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 19.06.2023 13:00 do 20.06.2023 11:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
20.06.2023 11:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 15 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 100.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Počas súťažného kola bude účastníkovi zobrazené poradie úspešnosti pri každej položke, na ktorú predložil cenu v EUR bez DPH

Úspešným účastníkom za danú položku sa stane účastník s poradovým číslom 1.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
SEKCIA LOGISTIKY
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o predmete eAukcie vám zodpovie:
Daniel Šimunek
telefón: +421220297505, +421903800959
e-mail: simunek.daniel@slovakrail.sk zikla.peter@slovakrail.sk

Všetky otázky o technickom zabezpečení eAukcie vám zodpovie administrátor:
Daniel Šimunek
telefón: +421220297505
e-mail: simunek.daniel@slovakrail.sk zikla.peter@slovakrail.sk
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

PRIHLÁŠKA


Na účasť v eAukcii je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači povolené cookies a javaskripty. Viac informácií nájdete v časti Návod.
Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre SEKCIA LOGISTIKY

Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad B, Bd, Bdee, Bee, BDsee, Bgee (stred)

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do eAukcie uchádzač v časti „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do eAukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky (č, ž, á a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom je Vstupné kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza vo Výzve na účasť v časti „Kontakty“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 20 s.

Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Kontrolné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nahor. Každú novú vloženú cenovú ponuku je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“!!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie jednotkové ceny položiek atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade s provotnými podkladmi vyhlasovateľa. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie eAukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení nákupnej eAukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa eAukcie uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.