Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

PRIHLÁŠKA


Vyhlasovateľ,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko,
si Vás dovoľuje pozvať na účasť v elektronickom výberovom konaní na predmet zákazky Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií .

Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku. Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v elektronickom nákupnom systéme (ďalej len "ENS") zobrazíte po kliknutí na tento odkaz. Prihlášku si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do ENS na adrese https://slovakrail.proebiz.com.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.


Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ing. Kassaiová Erika
telefón: +421911063383
e-mail: Kassaiova.Erika@slovakrail.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

PREDMET ZÁKAZKY


Predmetom zákazky bude vykonanie overenia splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: UT, VT, PT, MT.

Vyhlasovateľ požaduje overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností :
1. nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami : ultrazvukovými, kapilárnymi, magnetickými a vizuálnymi
2. nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel metódami :ultrazvukovými, kapilárnymi, magnetickými a vizuálnymi.

Kompletným dodaním predmetu zákazky sa rozumie:
a.) vykonanie overenia splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: UT, VT, PT, MT,
b.) vystavenie a doručenie 1 ks Protokolu o vykonaní overenia v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a Vyhl. č.205/2010 Z.z., v platnom znení v papierovej forme,
c.) doručenie 1 ks Oprávnenia Dopravného úradu na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: UT, VT, PT, MT v elektronickej podobe.

Poverená právnická osoba musí disponovať platným poverením Dopravného úradu v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.

Miesto dodania Protokolu a Oprávnenia :
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
SeTT
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Vyhlasovateľ požaduje Oprávnenie dodať do dátumu platnosti oprávnenia vydaného pod číslom D – 10/2020, to znamená do 11.05.2023.


Kritériá hodnotenia:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH

Bližšia špecifikácia položky:
JV1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Voliteľné podmienky:
Nie sú definované žiadne voliteľné podmienky.

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA


1. OBCHODNÉ PODMIENKY:
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie obchodu. Pod obchodom sa rozumie:
vystavenie objednávky. Súčasťou objednávky budú Všeobecné obchodné podmienky vyhlasovateľa, ktoré sú uvedené v prílohe "Všeobecné obchodné podmienky Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na poskytnutie služby".

V prípade opakovaného nedodržania termínov dodania predmetných tovarov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo dodatočného odmietnutia prijatého návrhu.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-program.html Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.

2. PODMIENKY ÚČASTI:
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť plnenia predmetu výberového konania predložením naskenovaných dokladov a dokumentov:
písm. a) čestné vyhlásenie (vzor podľa prílohy „Čestné Vyhlásenie), že navrhovateľ:
- súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými v bode 1 časti "Podmienky výberového konania" vyhlásenia,
- súhlasí s podmienkami výberového konania, ktoré určil vyhlasovateľ,
- súhlasí s použitím osobných údajov na účel predloženia dokladov, ich vyhodnotenia v rámci tohto výberového konania, ako aj uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom tohto výberového konania, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa.
- nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Dokument musí byť podpísaný navrhovateľom alebo osobou oprávnenou/osobami oprávnenými konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenou osobou.

písm. b) naskenovaný originál alebo úradne overená kópia platného dokladu o oprávnení poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky. Navrhovateľ predloží výpis z obchodného registra resp. výpis zo živnostenského registra.

písm. c) scan platného poverenia vydaného Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.

Tieto dokumenty a doklady však musia byť platné a musia dokumentovať aktuálny stav. Ak doklad predkladá navrhovateľ, ktorý má sídlo mimo územia SR resp. je doklad vystavený v inom jazyku ako slovenskom, musí ho predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka, s výnimkou dokladu v českom jazyku.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.

3. POKYNY K PREDLOŽENIU NÁVRHU:
Navrhovateľ predloží naskenované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, t.j. spôsobilosť splniť predmet zákazky.

Navrhovateľ preukazuje splnenie podmienok účasti:
1 krok: Navrhovateľ zadá v ENS Proebiz Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH.

2 krok: Navrhovateľ predloží naskenované doklady uvedené v časti Výzvy Podmienky výberového konania -2. Podmienky účasti.

Zadané ceny musia zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s vykonaním predmetu zákazky a jeho riadnym odovzdaním objednávateľovi.

Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa navrhovateľ nemôže odchýliť.
Ak
- navrhovateľ nesplnil podmienky účasti;
- navrhovateľ predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti;
- navrhovateľ poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti;
- sa navrhovateľ pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania;
- sa navrhovateľ pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu;
- na základe dôveryhodných informácií má vyhlasovateľ dôvodné podozrenie, že navrhovateľ uzavrel v danom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo vo výzve;
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti vyhlasovateľ preukázateľne identifikoval protichodné záujmy navrhovateľa, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky;
- navrhovateľ nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, môže byť navrhovateľ z výberového konania vylúčený.
Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné návrhy navrhovateľov budú z výberového konania vylúčené. Navrhovateľ bude upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.


4. OSTATNÉ PODMIENKY:
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové konanie zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením výberového konania a je v jej priebehu nemenná.


5. Dokumenty a doklady požadované od navrhovateľa:
- čestné vyhlásenie (vzor podľa prílohy „Čestné Vyhlásenie),
- naskenovaný originál alebo úradne overená kópia platného dokladu o oprávnení poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky,
- scan platného poverenia vydaného Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

SPÔSOB VYHODNOTENIA NÁVRHOV


Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší návrh. Pre výber najvhodnejšieho návrhu sa bude vychádzať z predložených návrhov.
Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu bude Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.

V prípade, že navrhovateľ nevyplní položku, nepredloží požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčený.

Priebeh tejto verejnej obchodnej súťaže je nastavený bez uplatnenia elektronickej aukcie.

Navrhovateľ sa nemôže odchýliť od podmienok stanovených vyhlasovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku navrhovateľa s neprimerane vysokou cenou.
Ak navrhovateľ nepredloží niektorý z požadovaných dokladov a dokumentov, ak navrhovateľ nebude spĺňať podmienky výberového konania, na základe požiadavky vyhlasovateľa nedoručí vysvetlenie resp. nedoplní už predložené doklady na základe vyžiadania vyhlasovateľa, ak neodpovie na niektorú z otázok vyhlasovateľa k predloženému návrhu, ak predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z výberového konania vylúčený.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených návrhoch s navrhovateľmi.
Z predloženého návrhu neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči navrhovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, zmeniť, prípadne výberové konanie zrušiť, neakceptovať návrh v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, odmietnuť všetky predložené návrhy, pričom nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia, a zmluvný vzťah neuzavrieť alebo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti a výberové konanie zrušiť.
Úspešnému navrhovateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ má právo zmeniť a doplniť podmienky výberového konania. V takom prípade dodá navrhovateľom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu s úspešným navrhovateľom (odstúpenie od zmluvného vzťahu počas plnenia), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť a uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším navrhovateľom umiestneným v poradí podľa výsledku vyhodnotenia predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložený návrh, ak je navrhovateľ vedený v zozname platiteľov DPH na portáli daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - VOP_sluzby_01.10.2019_SK.pdf

2. Príloha výzvy na účasť - Čestné_vyhlásenie ID 1686.pdf

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
V termíne od 19.01.2023 10:05 do 31.01.2023 10:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných návrhov a vkladanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti. Každý účastník vidí iba svoj návrh. V tomto kole môžu účastníci svoje návrhy ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo slúži na formálnu kontrolu návrhov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje návrhy ľubovolne meniť. V prípade nejasností a potreby objasnenia návrhov, prípadne potreby ich doplnenia, bude navrhovateľ elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojho návrhu v lehote určenej vyhlasovateľom.

Lehota viazanosti ponúk je do 02.02.2023 14:00.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Oznámenie o vyhodnotení elektronického výberového konania bude navrhovateľom odoslané po úplnom vyhodnotení návrhov vyhlasovateľom.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Oddelenie podlimitných zákaziek - Tím podlimit

Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určenej činnosti na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.

PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX